De voorwaarden,
helder en duidelijk.

Verkoopvoorwaarden

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden.

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door FJOER Heaters VOF te Heerenveen.

1.2 Bijzondere van de voorwaarden van FJOER Heaters afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2 Aanbiedingen.

2.1 Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld.

2.2 Mondelinge aanbiedingen door FJOER Heaters of haar ondergeschikten zijn niet bindend, tenzij deze door hen zijn bevestigd.

2.3 Gegevens in drukwerk verstrekt door FJOER Heaters zijn aan wijziging onderhevig zonder voorafgaand bericht. Zij binden FJOER Heaters niet.

Artikel 3 Afspraken.

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van FJOER Heaters binden de laatste niet, voor zover ze door FJOER Heaters niet zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 4 Overeenkomst.

4.1 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen en/of uitvoering van werkzaamheden wordt eerst bindend voor FJOER Heaters door zijn bevestiging.

4.2 Elke met FJOER Heaters aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarden dat FJOER Heaters van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat FJOER Heaters zo nodig informatie betreffende hem opvraagt, voor welke informatie FJOER Heaters zich zal wenden tot bureau Graydon te Amsterdam.

4.3 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, gewichten e.d., evenals gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen, e.d. door FJOER Heaters bij de aanbieding verstrekt, zijn voor FJOER Heaters niet bindend en worden te goeder trouw gegeven. Op de opdrachtgever rust de plicht, ervoor zorg te dragen, dat drukwerk, tekeningen, afbeeldingen e.d. noch worden gekopieerd, nog aan derden ter hand worden gesteld of dat van de inhoud daarvan aan derden mededeling wordt gedaan.

Artikel 5 Algemene voorwaarden van contractpartners en/of derden.

5.1 FJOER Heaters aanvaardt slechts de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van contractpartners en/of derden als deze uitdrukkelijk worden overeengekomen.

5.2 Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van FJOER Heaters onverlet, tenzij deze strijdig zijn met de algemene voorwaarden van contractpartners en/of derden.

5.3 Algemene voorwaarden worden slechts door FJOER Heaters aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die verkoopvoorwaarden.

Artikel 6 Intellectuele eigendomsrechten.

6.1 Op alle door FJOER Heaters verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen enz. behoud zij zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met FJOER Heaters zijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

6.2 De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen enz. blijven FJOER Heaters haar onvervreemdbaar eigendom en dienen op haar eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden.

6.3 Voor elk in strijd met deze bepalingen verrichte handeling is de wederpartij een gefixeerde boete verschuldigd van € 5.000,- onverminderd FJOER Heaters zijn recht om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

Artikel 7 Levering- c.q. opleveringstermijn.

7.1 De overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige (op)levering dient de opdrachtgever FJOER Heaters schriftelijk in gebreke te stellen. De (op)leveringstermijnen zijn vastgesteld in verwachting dat er geen beletselen voor FJOER Heaters zijn de goederen te leveren of de werkzaamheden ter hand te nemen.

7.2 Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de leveringstermijn niet door opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.

Artikel 8 Gedeeltelijke levering.

Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van goederen van een samengestelde order, kan worden gefactureerd; in een dergelijk geval moet betaling plaatshebben in overeenstemming met het bepaalde in artikel “Betaling”.

Artikel 9 Prijzen.

9.1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen.

9.2 Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzet belasting of importtarieven e.d. verhogingen ondergaan, of koersfluctuaties zowel van binnenlandse- als buitenlandse valuta zich voordoen, ook al geschieden deze in gevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend. Indien zulks geschiedt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden.

9.3 Indien de prijsfluctuatie meer dan vijf procent bedraagt van de overeengekomen transactieprijs zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, tenzij deze prijsfluctuatie het gevolg is van een wijziging in de overeenkomst of voortvloeit uit een bevoegdheid daartoe ingevolge de wet.

Artikel 10 Aanbetaling.

FJOER Heaters is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25% te vragen. Indien door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming gelegen aan de zijde van FJOER Heaters de overeenkomst wordt ontbonden heeft opdrachtgever het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling, benevens schadevergoeding als verder in deze voorwaarden zijn geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt.

Artikel 11 Annuleren.

11.1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door FJOER Heaters reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen en is hij overigens jegens FJOER Heaters gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde. Opdrachtgever zal eveneens aan FJOER Heaters al schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht FJOER Heaters te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van annulering van de opdracht en/of weigering van de goederen.

11.2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt FJOER Heaters zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12 Vervoer.

De verzending geschiedt op de wijze als door FJOER Heaters aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals o.a. Door snel- of expresverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening.

Artikel 13 Aansprakelijkheid.

13.1 FJOER Heaters is niet aansprakelijke voor de kosten, schaden en interesten die mocht ontstaan als direct of indirect gevolg van: overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven; Daden of nalatigheid van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld; Nalatigheid van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken; Beschadiging aan de geleverde zaken ten gevolge van mechanische en chemische dan wel biologische invloeden van buitenaf; Normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik; Verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht; Enige andere van buitenaf komen de oorzaak.

13.2 FJOER Heaters is aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken, materiaal en materieel, alsmede aan het werk en/of eigendommen van de opdrachtgever en/of derden, voor zover ontstaan door de schuld van FJOER Heaters of van hen, die door FJOER Heaters te werk zijn gesteld op de door hem opgedragen werkzaamheden.

13.3 FJOER Heaters zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf- en/of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.

13.4 Zodra materialen, onderdelen of gereedschappen, die voor uitvoering van de opdracht benodigd zijn, op het werk zijn aangevoerd draagt de opdrachtgever de aansprakelijkheid voor alle risico’s en schaden, van welke aard ook, die kunnen ontstaan aan de materialen, installaties, onderdelen of gereedschappen, zoals ontvreemding, brand, waterschade of beschadiging, zulks onverminderd de bevoegdheid van de opdrachtgever aan te tonen dat deze het gevolg is van nalatigheid aan de zijde van FJOER Heaters.

Artikel 14 Garantie.

Voor verkochte en geleverde goederen met fabriek resp.- importeurs – of groothandelgarantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantie bepalingen.

Artikel 15 Materialen.

15.1 Alle te verwerken materialen moeten van goede hoedanigheid zijn, geschikt zijn voor hun bestemming en voldoen aan de gesteld eisen.

15.2 FJOER Heaters stelt de opdrachtgever in de gelegenheid de materialen te keuren. De keuring dient te geschieden bij de aankomst hiervan op het werk (eventueel op overgekomen monsters) of bij de eerste gelegenheid daarna, mits in dat laatste geval de voortgang van het werk niet in gevaar komt. FJOER Heaters is bevoegd bij de keuring aanwezig te zijn of zich te doen vertegenwoordigen.

15.3 De opdrachtgever is bevoegd de materialen door derden te laten onderzoeken. De daaraan verbonden komt voor diens rekening, behalve ingeval van afkeuring, in welk geval de kosten voor rekening van FJOER Heaters komen. Door de opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen worden geacht te zijn goedgekeurd.

15.4 De uit het werk komende materialen, waarvan de opdrachtgever heeft verklaard dat deze ze wenst te behouden, dienen door hem van het werk te worden verwijderd. Alle andere materialen zullen door FJOER Heaters tenzij anders overeengekomen worden afgevoerd, en kunnen desgewenst aan FJOER Heaters toevallen, eventueel onder gehoudenheid van een billijke verrekening.

15.5 Ondergeschikte veranderingen ( bv. kleine model veranderingen) van of aan de door FJOER Heaters doorgeleverde materialen, geven geen reden tot afkeuring.

Artikel 16 Verplichtingen van de opdrachtgever.

16.1 De opdrachtgever zorgt ervoor dat FJOER Heaters tijdig kan beschikken; Over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen enz.) een en ander op aanwijzing van FJOER Heaters; Over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van materialen en werktuigen; Over aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, verlichtingen, verwarming, gas, perslucht, water en andere voor de uitvoering van het werk benodigde energie; Over tekeningen van de ligging van kabels, buizen en leidingen.

16.2 De opdrachtgever is verplicht, zonder aanspraak op vergoeding, water, gas en elektriciteit, alsmede opslagruimte voor materialen te beschikking te stellen, indien deze op of bij het werk aanwezig zijn.

16.3 Indien de opdrachtgever de levering van bepaalde materialen en/of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk aan zich heeft voorbehouden, is hij aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering daarvan.

16.4 Indien de aanvraag of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, kunnen de de daaruit voor FJOER Heaters voortvloeiende schade en kosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 17 Reclame.

17.1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op) levering van het werk cq. De goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, FJOER Heaters terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen acht dagen na de dag van de levering cq. oplevering FJOER Heaters wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

17.2 FJOER Heaters dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zou een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.

17.3 Indien de reclame na het oordeel van FJOER Heaters juist is, zal FJOER Heaters het zij het billijke schadevergoeding tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand.

Artikel 18 Meer- en minder werk.

18.1 Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.

18.2 De opdrachtgever heeft het recht voor of tijdens de uitvoering van het werk hierin wijzig op te dragen. Slechts meerwerk dat als zodanig en schriftelijk is opgedragen zal voor uitvoering en verrekening in aanmerking komen. Het gemis van een schriftelijke opdracht laat onverlet de aanspraken van de opdrachtgever op de uitvoering, respectievelijk van FJOER Heaters op de verrekening daarvan, indien en voor zover door andere middelen zal worden bewezen dat het meerwerk als zodanig is opgedragen.

18.3 Door FJOER Heaters te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 19 Uitbesteding werk aan derden.

Opdrachtgever machtigt FJOER Heaters om de opdracht door een door hem aan te wijzen derde, op een door FJOER Heaters gewenst tijdstip te laten uitvoeren.

Artikel 20 Wijziging van de opdracht.

20.1 Wijzigen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.

20.2 Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan FJOER Heaters ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico voor de ten tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.

20.3 Aangebracht wijzigen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door FJOER Heaters buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

Artikel 21 Overmacht.

21.1 Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, geheel of gedeeltelijk werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar FJOER Heaters op de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van FJOER Heaters, in- en exportverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van FJOER Heaters, dan wel in middelen van vervoer van derden, het opleggen van of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor FJOER Heaters overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering cq. uitvoering van werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.

21.2 FJOER Heaters is in deze of in dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om of de koopovereenkomst cq. Overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, tot dat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.

Artikel 22 Eigendomsvoorbehoud.

22.1 Zolang FJOER Heaters geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop/ verkoop (inclusief eventuele schade, koste en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen eigendom van FJOER Heaters.

22.2 FJOER Heaters heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn faillissement aanvraagt, of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op hem de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen cq. vermogen wordt gelegd.

22.3 Alle daden van beschikking met betrekking tot het verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden zolang hij niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

Artikel 23 Oplevering.

23.1 Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd op het tijdstip waarop FJOER Heaters dit de opdrachtgever schriftelijk/ mondeling heeft meegedeeld, dan wel na verloop van acht dagen nadat FJOER Heaters schriftelijk aan de opdrachtgever heeft medegedeeld dat het werk voltooit is, en de opdrachtgever heeft nagelaten het werk binnen die termijn op te nemen of de opdrachtgever het aangelegde en/of uitgevoerde werk in gebruik heeft genomen.

23.2 Kleine gebreken zullen door FJOER Heaters zo spoedig mogelijk worden hersteld en kunnen geen reden tot onthouding van goedkeuring van de opdrachtgever opleveren. Behoudens het voorstel van de hiervoor genoemde kleine gebreken, is FJOER Heaters slechts gehouden tot z.s.m. herstel van gebreken die hem binnen dertig dagen na de oplevering schriftelijk ter kennis zijn gebracht. De aan deze werkzaamheden verbonden kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij de oorzaak aan FJOER Heaters valt toe te rekenen.

23.3 Indien een bepaalde datum van oplevering is overeengekomen, wordt deze automatisch verlengt, indien stagnatie optreedt, welke FJOER Heaters niet kan worden aangerekend, zoals meerwerk, onwerkbaar weer, staking, uitsluiting, oorlog, oorlogsgevaar of ander bijzondere omstandigheden zoals in het artikel “ Overmacht” genoemd.

Artikel 24 Wanprestatie en ontbinding.

24.1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal FJOER Heaters in geval van wanprestatie het recht hebben zijn verplichtingen uit de gesloten overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of ten dele zonder rechtelijke tussenkomst als ontbonden te verklaren zulks te zijner keuze.

24.2 Partijen hebben het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechtelijke tussenkomst per aangetekend schrijven te ontbinden indien; De andere partij een of meer verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst niet nakomt en nadat aan hem een redelijk termijn is gegund om alsnog na te komen. FJOER Heaters heeft voorts in geval de opdrachtgever een of meer verplichtingen niet nakomt het recht, zulks ter zijner keuze, om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De andere partij faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt over verkrijgt, op haar de schuldsaneringsregeling in gevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke personen van toepassing wordt verklaart dan wel beslag op het geheel of het gedeeltelijke van haar eigendommen cq. vermogen wordt gelegd. De andere partij komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden. De andere partij overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of van plan is Nederland te verlaten.

24.3 FJOER Heaters is indien hij op lid 2 van dit artikel een beroep doet gerechtigd om enig bedrag verschuldigd door de opdrachtgever op grond van door FJOER Heaters reeds verleende diensten, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling vereist is in zijn geheel op te eisen, alle onverminderd het recht van FJOER Heaters op vergoeding van kosten, schade en interesten.

Artikel 25 Betaling.

25.1 Betalingen, ook die in termijnen, dienen te geschieden binnen veertien dagen na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

25.2 FJOER Heaters is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag vanaf de verzending van de facturen.

25.3 FJOER Heaters is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rent om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buiten gerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakte te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.

25.4 Al te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zullen worden berekend overeenkomst het rapport Voorwerk II dan wel, indien dit rapport niet actueel is, overeenkomstig de tarieven die door de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak alsdan redelijk zullen worden geacht. Tevens worden de buitenrechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand.

25.5 Uit het enkele feit dat FJOER Heaters zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid van de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 26 Toepasselijk recht.

Op alle door FJOER Heaters gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomst en/of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

Artikel 27 Geschillen.

Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van FJOER Heaters indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.

Artikel 28 Retourneren.

Mocht u niet geheel tevreden zijn met uw aankoop dan bestaat er de mogelijkheid uw product te retourneren, wanneer u binnen 7 werkdagen reageert. Het product dient compleet te zijn en in de oorspronkelijke, ongeopende en onbeschadigde verpakking te zitten. Eventueel transport kosten zijn voor de opdrachtgever zelf.